Statut

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Natura Sanat. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Poznań.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

6. Stowarzyszenie jest apolityczne.

7. Cele Stowarzyszenia to:

1) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

2) nauka, edukacja, oświata i wychowanie wśród społeczeństwa kultury ekologicznej,

3) propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia,

4) ochrona praw i interesów osób chcących żyć w czystym środowisku,

5) promocja i propagowanie Rzeczypospolitej Polskiej,

6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji miejscowej, regionalnej i narodowej,

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych.

8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) wskazywanie metod, inspirowanie oraz podejmowanie praktycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,

2) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej ,

3) organizowanie i pomoc w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, spotkań, warsztatów, wystaw, targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym

4) opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju;

5) inicjowanie, lobbing i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi na rzecz środowiska,

6) udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne;

7) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, osób niepełnosprawnych i ochrony praw człowieka;

8) nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami w

kraju i zagranicą.

9) inne działania, realizujące cele Stowarzyszenia.;

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która pisemnie zadeklaruje przestrzeganie niniejszego Statutu oraz wesprze Stowarzyszenie materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób.

10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

11. Członek ma prawo:

1) biernego i czynnego wyboru władz Stowarzyszenia.

2) zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Stowarzyszenia.

3) brać udział w pracach Stowarzyszenia.

4) otrzymania zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem działań

Statutowych.

12. Członek obowiązany jest do:

1) brać czynny udział w realizacji statutowych celów i zadań Stowarzyszenia.

2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3) regularnie opłacać składki członkowskie Stowarzyszenia.

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie

2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.

3) wykluczenia z Stowarzyszenia.

4) nieopłacania składek

5) śmierci członka

6) rozwiązania stowarzyszenia

14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

15. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Członków,
 2. Przedstawiciel.

16. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

17.Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

19. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:

 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
 2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
 3. przyjmowanie i odwoływanie członków  
 4. uchwalanie zmian regulaminu
 5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
 6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
 8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
 9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

20. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

 1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
 2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
 3. zwoływanie zebrania członków

23. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

24. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

 1. składek członkowskich
 2. dotacji
 3. darowizn
 4. zbiórek publicznych
 5. spadków, zapisów,
 6. dochodów z majątku stowarzyszenia

25. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.